Accede!
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers verbonden met een heelmakende God

Ons hoogste levensdoel: Innige verbondenheid met God

over de ultieme bron voor levensvervulling en gezond leven
André H. Roosma
updated: 2010-01-26

Wat is het doel van ons leven en wat betekent dat voor ons dagelijks leven? En: heeft dat nog gevolgen voor onze visie op pastorale zorg?
Dat zijn de belangrijkste vragen die ik in dit artikel wil beantwoorden.

In de loop van de jaren, heb ik geobserveerd dat voor velen van ons, de eerste dingen waar we aan denken wanneer we gevraagd worden naar ons levensdoel, functionele dingen zijn: een goede echtgenoot of echtgenote te zijn, in deze wereld productief te zijn (Franklin Covey heeft het over: het verlangen om "iets na te laten"), succesvol te zijn in ons werk, of meer algemene uitspraken als: liefdevol te zijn of goed te doen. Dat heeft te maken met de manier waarop we in onze moderne westerse maatschappij tegen het leven aankijken. We zijn in de eerste plaats geneigd om naar functionaliteit te kijken. (Hoewel er ook een tendens is om door te schieten naar een ander uiterste en te zeggen: "mijn enige doel is van het leven te genieten!") Zelfs als ik 't christenen om me heen vraag, krijg ik vaak antwoorden zoals: "mijn doel is God te dienen", waar het woord 'dienen' vooral een functionele component heeft: we willen graag 'iets doen', om zo liefde en goedkeuring te verdienen.

Verbondenheid met God: een Bijbels gegeven

En dan ineens kom je iemand tegen – een ontmoeting in het echte leven of via een boek dat iemand geschreven heeft – die zegt: "ik leef om met God te zijn".
Zoiets gebeurde mij eens. Een van de eerste dingen die ik toen deed was een Bijbel en een concordantie te pakken en een zoektocht te beginnen. Wat heeft God Zelf ons eigenlijk verteld over het doel dat Hij voor ons leven heeft? Ik had er veel verhalen over gehoord - elk verhaal benadrukte dat we gehoorzaam moesten zijn aan de raad van God, en dergelijke. Nu wilde ik het echt precies weten. Toen, op een dag viel mijn oog op het volgende vers:

"God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here."
1 Corinthe 1:9

Zoals de apostel Paulus hier schrijft in zijn brief aan de gemeente te Corinthe, zijn we in de eerste plaats geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus. Dit is onze uiteindelijke bestemming. Alleen in sterke verbondenheid met God kunnen we de mensen zijn die we bedoeld waren te zijn. En het is Gods initiatief om ons zover te krijgen dat we onze deuren voor Hem openen:

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop: als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."
Openbaringen 3:20

Deze tekst zegt niet: "Ik zal aan de ingang blijven staan en hem een lesje leren!" en ook niet: "Ik zal hem wel even vertellen wat hij allemaal fout heeft gedaan". Hij wil binnenkomen en samen eten. In de tijd en cultuur waarin dit geschreven werd, betekende dit nog meer dan nu een diepe vorm van vriendschap - een daad van je werkelijk diep met de ander verbinden.

Die gemeenschap met God houdt ook verbondenheid met elkaar in. Het is een onderdeel van ons geschapen zijn naar het beeld van God, want God is een God van verbondenheid en eenheid.

Of, zoals Jezus Zelf het verwoordde in Zijn laatste grote gebed aan Zijn hemelse Vader:

"...dat ze allen één zullen zijn; zoals U, Vader, in Mij bent, en Ik in U, dat zij ook in Ons zijn..."
Johannes 17:21

Hier spreekt Jezus van een totale eenheid tussen God en ons en tussen ons onder elkaar, als iets wat net zo is als, of lijkt op, de volmaakte eenheid tussen Jezus en God de Vader. Deze eenheid die Jezus ervoer met Zijn (en onze, als we ons ook hebben laten verzoenen met Hem) hemelse Vader wordt heel duidelijk uit de manier waarop Hij leefde:

"Jezus zei tegen hen: "Waarlijk, Ik zeg jullie: de Zoon kan niets doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader ziet doen; want wat Hij doet, dat doet de Zoon evenzo. Want de Vader houdt van de Zoon, en toont Hem alles wat Hij Zelf doet...""
Johannes 5:19-20a; vgl. 8:28; 9:3-7; 10:29,32-37; 13:3; 15:10-16; 17:6
"Ik kan niets doen uit Mijzelf: zoals Ik hoor, oordeel Ik: en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn eigen wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft."
Johannes 5:30

En iets verderop breidt Hij dit uit tot Zijn discipelen - dus ook tot ons, wanneer Hij zegt:

"Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Hij die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kun je niets doen."
Johannes 15:5

Juist in de verbondenheid met God kunnen we wélvaren en groeien en vruchtbaar zijn.

Deze innige verbondenheid is mogelijk gemaakt door Jezus, God Die naar ons toekwam om Immanuel – God met ons – te zijn (Jes. 7:14; Mat. 1:23):

"Door wat Gods Zoon deed heeft God een weg opengesteld voor alles en iedereen in de hemel en op de aarde om tot Hem te komen, want de dood van Christus aan het kruis heeft vrede met God bewerkstelligd voor allen, door Zijn bloed."
Colossenzen 1:20 (vertaald in analogie met The Living Bible)

Door Jezus heeft God Zichzelf weer met ons verbonden, in een verbond dat voorziet in een verandering van binnen uit; vanuit ons hart, door het werk van de Heilige Geest in ons:

"Want door een offerande heeft Hij [Jezus] voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken."
Hebreeën 10:14-17; nadruk toegevoegd

Gods tegenwoordigheid praktiseren

Leanne Payne, bekend door haar bediening op het gebied van pastoraat en haar vele boeken daarover, adviseert iedereen dagelijks het mandaat op te pakken om Gods tegenwoordigheid te praktiseren. We zijn hier zo van vervreemd geraakt dat het vaak even duurt voor mensen (ik incluis) begrijpen wat ze bedoelt. Terwijl het tegelijkertijd ook zo eenvoudig is: stel, je hebt een fijne vriend(in) - iemand met wie je gewoon heel graag samen bent. En hij of zij wil met jou zijn, waar je ook heen gaat. O.k., zeg je terwijl je in je auto stapt om naar je werk te gaan.

Geef je zorgen aan God; Hij is toch de hele nacht wakker.
Bron onbekend
(ooit op een Engelse poster gezien)

Zou je dan onderweg niet met elkaar praten? Misschien zou 't op een dag alleen maar een opmerking over een andere automobilist zijn, of een verkeerslicht dat net voor je op rood springt. Een andere keer zou je misschien op een mooi gevormde wolk wijzen die je ziet, of je vriend(in) onderweg van werk naar huis vertellen over iets wat op het werk gebeurde.
Of veronderstel dat hij of zij bij je in de keuken is terwijl je een lekkere maaltijd staat klaar te maken. Zou je dan niet even kletsen, al zouden 't maar 'n paar woorden zijn? Misschien zou je zeggen hoe blij je bent dat hij of zij er gewoon is. En misschien zou hij of zij ook zeggen hoe blij hij of zij is met jou, en met wie jij bent. Of dat 't eten zo lekker begint te ruiken.
Met God is dat hetzelfde. We moeten er gewoon aan gewend raken om met Hem te praten en Zijn stille stem in ons hart te verstaan. Die stem die dingen zegt als: "Ik ben zo blij met jou!"

Daarom stel ik voor dat je nu gewoon even een pauze neemt en 't uitprobeert. Vertel Hem om te beginnen dat je open staat voor dit soort 'gewone' communicatie met Hem...

Wélvaren; 'bij-werkingen' van verbondenheid met God

De verbondenheid met God is op zichzelf al een geweldige gave (charitas).
Maar er is meer. De verbinding met God geeft ons ook een juist perspectief op elkaar als mede-schepselen, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis (hoe misvormd dat beeld ook geworden mag zijn door wat voor kwaad dan ook wat we ervaren hebben en door verkeerde keuzes die we zelf gemaakt hebben). We zien dit duidelijk in Adam and Eva voor de zondeval: Ze kenden geen schaamte naar elkaar toe, en ook niet naar God toe (zie Genesis 2-3).

Dit veranderde sterk na de zondeval - dat wil zeggen: nadat ze de keuze maakten om zich van God te vervreemden door wantrouwen en door zaken in hun eigen handen te nemen en niet te volgen wat God hen voor hun wel-zijn had gezegd. Daarna zien we verdergaande vervreemding, gerichtheid op zichzelf en eigenbelang, elkaar en God beschuldigen, schuld en schaamte.

Maar - dank zij Jezus Christus, onze Verlosser - kan dit proces worden omgekeerd. Door Jezus kunnen we weer hersteld (geadopteerd) worden in de positie van kinderen van God. We kunnen ervoor kiezen om God weer te leren vertrouwen. Hem toe te staan om onze oude patronen van vervreemding en wantrouwen om te buigen, evenals de overige mechanismen waarachter we ons verschuilen. En om ons te veranderen in het beeld van Zijn Zoon, Jezus Christus, Die in zo'n hechte harmonie leefde met God de Vader.

Het goede nieuws is: Hij zal het doen. Hij zal in ons leven komen en het veranderen, van binnen uit. Dan zal ons leven met Hem ons ook naar een grotere vrijheid leiden ten opzichte van die oude ongezonde gedragspatronen. Want Hij is de ultieme Bron voor gezond leven. In Hem vinden we vervulling.

Zoals Blaise Pascal, de beroemde wetenschapper en denker, pleegde te zeggen dat we zoeken, dat ons hart onrustig is in ons en we leegte ervaren, tot we rust en vervulling vinden in Hem.

Maar wat houdt deze verbondenheid, deze intieme vriendschap met God in? En: wat niet?

Ten eerste: verbondenheid met God is niet 'religieus doen' of naar een kerk gaan. Het kan niet worden gevangen in een verzameling doctrines. Ook niet beperkt worden tot één instituut of organisatie. Al deze dingen kunnen eraan toegevoegd zijn door menselijke inspanningen, maar ze zijn niet 'het ware'. Zoals Richard Halverson, predikant voor de Senaat van de VS (geciteerd door Leighton Ford, Transforming Leadership, p. 163-64) de verminking van het Evangelie eens zo treffend weergaf:

Christianity began in Palestine as a relationship,
moved to Greece and became an idea,
went to Rome and became an institution,
then came to America and became an enterprise!

Het christendom begon in Palestina als een relatie,
verhuisde naar Griekenland en werd een idee,
ging naar Rome en werd een instituut,
kwam toen naar Amerika en werd een onderneming!

Verbondenheid met God betekent relatie. Dat wil zeggen: communicatie in twee richtingen, van hart tot hart, niet van buitenkant tot buitenkant. Het betekent vertrouwen. Eerlijk en open zijn - 'bereikbaar' zoals ik het iemand heb horen noemen. En 'God vertrouwen' betekent ook: Hem toestaan ons lief te hebben, ons te omringen met Zijn tedere zorg. Het betekent gepast respect hebben voor God en voor elkaar. Het betekent partnerschap in actie, om win-win oplossingen te bereiken.

In goede nachten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer,
geschreven in gevangenschap (1944)

Zoals ik net zei, houdt de relatie met God twee-richtings communicatie in. We delen wat op ons hart is - onze hoop en vrees, onze verrukkingen en onze zorgen - we prijzen en aanbidden Hem voor Wie Hij is, en we danken Hem voor wat Hij ons gaf en nog voortdurend geeft uit de rijkdom van Zijn genade. In de andere richting, lezen we in de Bijbel over Zijn karakter, Zijn passies, Zijn grote liefde voor ons, de dingen waar Hij van houdt en ook over de dingen waar Hij niet van houdt of die Hij haat. En van moment tot moment nemen we de tijd om naar Hem te luisteren - om in onze geest te horen wat Hij denkt over de dingen die we bijna gaan doen, de dingen die we om ons heen zien, enzovoort (dit steeds toetsend aan Zijn Woord; de Bijbel). Als we dit luisteren-naar-God praktiseren, zullen we zien dat we dag voor dag leren om onderscheid te maken tussen Zijn stille stem in ons hart en de andere stemmen en verlangens die daar kunnen zijn.

Ontzag voor Hem is hierin belangrijk. Uiteindelijk is Hij De Almachtige, de Schepper en Heerser over het hele universum. Dus, laten we Hem aanbidden met ontzag - Hij is meer dan waardig om alle heerlijkheid te ontvangen!

En hoe zit 't dan met het functionele? We moeten toch ook wel wat doen?
Wel, dat is een verhaal van het paard wel voor de wagen spannen en niet er achter. Als we ons richten op de relatie met God en op God boven al het andere verheerlijken, heeft dat effect op ons leven - het doet ook iets met ons. Het houdt ons op het juiste spoor. Het geeft ons een juist perspectief op de dingen. God verzaken of andere schepselen verafgoden, daarentegen, zorgt dat we het juiste perspectief verliezen. Zoals Paulus aan de gemeente in Rome schreef:

"Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen."
Romeinen 1:18-25 (nadruk toegevoegd)

Een duidelijke focus op God maakt ons leven gezonder, terwijl een focus op andere dingen onze visie vertroebelt - en vervolgens ook de rest van ons leven.

Hierom adviseerde de Hebreeën-schrijver ook:

"Vestig je aandacht op Jezus, de Auteur en Vervolmaker van jullie geloof..."
uit Hebreeën 12:2-3 (nadruk toegevoegd; vergelijk ook 1 Petrus 1:13)

Deze focus op God geeft ons ook vrede - de innerlijke voldaanheid en rust in ons hart. (Merk op, dat het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt voor vrede: ei'rene, afgeleid is van het werkwoord eiro, dat verbinden betekent.) De Oud Testamentische profeet Jesaja wist dit al uit ervaring:

"U bewaart hem in volmaakte vrede, wiens aandacht op U gericht is, omdat hij op U vertrouwt."
Jesaja 26:3

En de Psalmist wordt helemaal enthousiast over Gods liefde - hij struikelt bijna van de ene metafoor naar de andere in zijn poging woorden te vinden die zijn heerlijke ervaringen in het leven met God beschrijven:

"Hoe kostbaar is Uw trouwe Liefde, o God! De mensenkinderen schuilen in de schaduw van Uw vleugels. Ze feesten bij de overvloed van Uw huis, en U geeft hen te drinken van de rivier van Uw heerlijkheden. Want bij U is de fontein van leven; in Uw licht zien we het licht."
Psalm 36:7-9

Samenvattend: ons eerste en belangrijkste levensdoel ligt in de innige verbondenheid met God. Door ons eerst op Hem te richten en op onze relatie met Hem, krijgen we ook een juist perspectief op andere zaken. Zijn tegenwoordigheid in ons leven geeft ons leven richting. Het bevordert ook een gezonde relatie onder elkaar. Daar vanuit kunnen we wélvaren - zelfs als onze weg bij tijden ruw is. We weten dat Hij bij ons is.


De volgende natuurlijke vraag is: hoe komen we daar?

In een volgend verhaal ga ik in op het meest natuurlijke ontwikkelings-plan dat God in gedachten had. Het is een soort natuurlijke weg die ons voert naar dit gezonde leven in relatie met Hem en onze medemensen. En zelfs als die bedoeling van God in ons leven er (nog) niet uit gekomen is heeft Hij een enorm arsenaal aan andere oplossingen om ons tot dat punt te brengen! Om anderen te helpen er te komen, is het evenwel goed om iets te begrijpen van wat Gods oorspronkelijke bedoeling was.

(Op m'n Engelstalige website vindt u ook een artikel met meer achtergronden over verbondenheid en hechting in het algemeen zoals door God bedoeld en waargenomen door diverse wetenschappers.)

Of lees Maria's wonderlijke belevenissen - het ongelooflijke verhaal over de opwindende ontmoetingen met Jezus, van Maria, de zus van Martha en Lazarus, zoals ze dat aan een vriendin vertelde. (Adobe Acrobat Document een document in PDF-formaat dat met Adobe Reader™ gelezen kan worden).


terug naar de artikelen index

Literatuur en weblinks over het bovenstaande

(vetgedrukte titels speciaal aanbevolen)

Wilhard Becker, Hoe moeten wij bidden - onze verhouding tot God in het gebed, J.N. Voorhoeve, Den Haag, 1974; ISBN 90 297 0363 6; (vertaling, door H.J. Teutscher, van: Nicht Plappern wie die Heiden, ... ).

Signa Bodishbaugh, Op weg naar heelheid in Christus - een reisgids voor 40 dagen, Coconut, Almere, 2003; ISBN 90-807586-1-2 (vertaling door Martin Tensen, van: The Journey to Wholeness in Christ - A devotional adventure to becoming whole, Chosen Books / Baker Book House, Grand Rapids MI USA, 1997; (2nd printing, May 2000; 3rd Printing available from Journey Press, Mobile Alabama, 2003)).

James Montgomery Boice, The sovereign God, Foundations of the Christian Faith - Vol. 1, IVP, Downers Grove Ill USA, 1978.

Judson Cornwall & Michael S.B. Reid, Wiens liefde is het eigenlijk?, Sharon, Waddinxveen NL, 199x (vertaling van: Whose love is it anyway?, Sharon, Pilgrims Hatch Brentwood Essex GB, 1991).

Larry Crabb, Zoektocht naar God, Medema, Vaassen NL, 1995 (Nederlandse vertaling door Leontien Elbers-Savert, van: Finding God, Zondervan, 1993).

Joy Dawson, Vertrouwelijke omgang met God - door het kennen van de vreze des Heren, Gideon, Hoornaar NL, 1990 (vertaling van: Intimate Friendship with God - Through understanding the fear of the Lord, Fleming H. Revell, Old Tappan NJ, USA, 1986).

2007-03-05

Lisa Guinness, In het begin, Living Waters Nederland, 2007; (vertaling, door Arjen van Essen en zijn team, van: In the Beginning, Living Waters UK).

O. Hallesby, Het Gebed, J.N. Voorhoeve, Den Haag, ongedateerd (vertaling door E. Voorhoeve - van Oordt, van: Prayer, IVP.)

Voorblad van: 
Hunkeren naar Gods volheid

Jane Hansen, Marie Powers, Bestemd voor intimiteit - Gods prachtige blauwdruk voor man en vrouw, Bread of Life, Vlissingen NL, 2000; ISBN 90-75226-27-6 (vertaling door Maria J. Neeteson, van: Fashioned for Intimacy, Regal Books (Gospel Light publ.), Ventura California USA, 1997; ISBN: 0830723218).

Jack Hayford, Hunkeren naar Gods volheid, Gideon, Hoornaar NL, 1991 (vertaling door Hans Cornelder, van: A passion for fullness, Word, USA, 1990).

Thomas à Kempis (Thomas Hemerken van Kempen), De navolging van Christus (vertaling uit het Latijn door Is. van Dijk), H.D. Tjeenk Willink & Zn, Haarlem, 1909 (3e druk, 1918).
Een Engelse vertaling (door Aloysius Croft en Harold Bolton): The Imitation of Christ, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, USA, 1940; is beschikbaar op het web.

Brother Lawrence (Nicolas Herman; Frère Laurent), Besef van Gods tegenwoordigheid, Gideon, Hoornaar NL, 1999 (eerder uitgegeven als: Licht in ons hart, Carmelitana B; vert. door: J.B.M. Laudy; van diverse Franse geschriften uit 1692/94).

Max Lucado, Niemand is zoals jij, Ark Boeken, Amsterdam, 2004; ISBN 90338 28944 (vertaling, door Marieke Hermans - van Rijn, van: You are special, Crossway, USA / Angus Hudson, London, 1997); een vereenvoudigde pocket-uitgave is ook beschikbaar: ISBN 90338 1424-2.

Voorblad van: 
Kind aan Huis

Brennan Manning, Kind aan huis - Verlangen naar intimiteit met God; Navigator Boeken, ISBN: 9076596417 (vertaling van: Abba’s Child - the cry of the heart for intimate belonging, NavPress, Colorado USA, 1994).

Brennan Manning, Het Zwervers-Evangelie, Navigator Boeken, Driebergen, 2002; ISBN 90-76596-42-5 (vertaling, door Bep de Wit - de Waard, van: The Ragamuffin Gospel - embracing the unconditional love of God, Multnomah Books / Questar, Sisters Oregon USA, 1990 / SP Trust - Alpha, Aylesbury Bucks GB, 1997).

Catherine Marshall, De Helper, Gideon, Hoornaar, 1982 (vertaling, door J.H. Cornelder, van: The Helper, Chosen Books, USA, 1978).

Tom Marshall, Healing from the inside out - understanding God's touch for spirit, soul and body, Sovereign World, Chichester West Sussex GB / USA, 1988.

Tom Marshall, Betere Relaties - hoe nieuwe relaties groeien en beschadigde relaties hersteld kunnen worden, Shalom Books, Putten, NL, 1992; ISBN 90-73895-07-3 (vertaling van: Right Relationships - a Biblical foundation for making and mending relationships, Sovereign World, Chichester, GB, 1989; ISBN 1-85240-034-X). Zie ook: het hoofdstuk over vertrouwen, uit dit boek op de site van Stichting Promise.

Floyd McClung jr. with Geoff & Janet Benge, Discovering your destiny - How to know God's will for your life, Marshall Pickering, Basingstoke Hants UK, 1988.

Henri J.M. Nouwen, Intimacy, Harper San Francisco, 1998. ISBN 0060663235.

Henri J.M. Nouwen, The Wounded Healer - ministry in contemporary society, (De gewonde genezer - pastoraat in de huidige maatschappij), Doubleday, New York USA, 1972 (Reissue edition: Image Books, 1979); ISBN 0-385-14803-8.

Henri J.M. Nouwen, In de naam van Jezus - Over pastoraat in de toekomst, Oase - Lannoo, Tielt B, 1989; ISBN 90 209 1646 7 (vertaling door Margreet Stelling, van: In the Name of Jesus - reflections on Christian leadership, Crossroad, New York USA, 198x).

Henri Nouwen, Eindelijk thuis - gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon', Lannoo, Tielt, 2000 (deze Nederlandse versie is bijgewerkt door: Evert vdr Poll; oorspronkelijke versie: The return of the prodigal son, ...., 19xx).

Blaise Pascal, Pensées (Gedachten), 1660. (Een Engelse vertaling door W. F. Trotter is beschikbaar op het web.)

J.I. Packer, God leren kennen (vertaling van: Knowing God, Hodder & Stoughton, London GB etc, 1973).

J.I. Packer, God leren kennen - Studiehandleiding, Novapres, Apeldoorn, 1992; ISBN 90-6318-045-4 (vertaling door Evert W. van der Poll, van: Study Guide: Knowing God, Hodder & Stoughton, London GB etc, 1975).

Leanne Payne, Gods Tegenwoordigheid geneest, Kok Voorhoeve, Kampen NL / Carmelitana, Gent B, 1997. ISBN: 9029714395 (vertaling door Martin Tensen van: The Healing Presence, Crossway Books, Wheaton Ill USA / Baker Book House, Grand Rapids MI USA, 1989/1995).

Jessie Penn-Lewis, van Aangezicht tot Aangezicht, Moria / Evangelische Wereld Pers, Amsterdam NL, 1981 (vertaling van: Face to Face, The Overcomer Literature Trust, Great Britain).

John Piper, Jezus zien en ervaren - en intens van Hem genieten, Gideon, Hoornaar, 2003; ISBN: 90 6067 976 8 (vertaling, door An Molenaar, van: Seeing and Savouring Jesus Christ, Crossway / Good News Publ., Wheaton, 2001).

voorblad van:
Vechten voor vreugde

John Piper, Vechten voor vreugde, Het Zoeklicht, Doorn, 2006; ISBN 978-90-64510-91-5 (vertaling, door D. van der Schaaf, van: When I Don't Desire God, Crossway Books, Wheaton Ill, 2004; ISBN 1-58134-652-2).

John Piper, Verlangen naar God, De Banier, Utrecht, 2005; ISBN: 90 336 0458 2 (zie ook het artikel 'Geschapen om van God te genieten' in CV-Koers, januari 2006; en een boekrecensie erover in CV-Koers, nov. 2005.) (vertaling van: Desiring God, Multnomah, 2003, ISBN: 1590521196); zie ook: de website van John Piper: 'Desiring God', met daarop o.a. deze preken van hem: Worship - The Feast of Christian Hedonism (n.a.v. Psalm 63:5-6), The Happiness of God - Foundation for Christian Hedonism (n.a.v. Jer.32:36-41), en: I Will Go to God, My Exceeding Joy (n.a.v. Psalm 43). Deze laatste preek, over Psalm 43, heb ik vertaald: Ik zal naderen tot God, mijn hoogste vreugde (Adobe Acrobat Document).

Zac Poonen, Radiating His Glory, Kingsway, Eastbourne E.-Sussex GB, 1982.

Eugenia Price, Leven in de vrije ruimte, Gideon, Hoornaar NL, 1982 (vertaling door Wilma Ensing, van: The wider place, Zondervan, USA, 1966).

Marleen M. Ramaker – van Katwijk, Leven in harmonie met God, jezelf en de ander, Proclama, Amerongen NL, 1985. ISBN 90-6534-003-3.

Marleen M. Ramaker - van Katwijk, Wie mag ik zijn en worden? – onze identiteit en persoonlijkheidsvorming en de ontwikkeling van vriendschappen, Proclama, Amerongen NL, 1988. ISBN 90-6534-006-8.

2010-01-26; sterk aanbevolen!

Wim Rietkerk (red. Marleen Hengelaar-Rookmaaker), Die ver is, is nabij – In de relatie met God komt de mens tot zijn recht, Kok, Kampen (NL), 2005; ISBN 90 435 1095 5.

J. Oswald Sanders, Enjoying intimacy with God, Moody Press, Chicago USA, 1980.

J. Oswald Sanders, Facing loneliness - the starting point of a new journey, Highland Books, Crowborough East-Sussex England, 1988 / Discovery House, Grand Rapids MI USA, 1990.

Francis A. Schaeffer, Leven door de Geest, Telos, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam NL, 1986 (vertaling door P.H. Pellicaan, van: True spirituality, Tyndale House, Wheaton USA / Coverdale House, London GB, 1972).

Tommy Tenney, Achter God aan – "Mijn ziel smacht naar U", Sjofar Boek en Muziek, Utrecht, 2001; ISBN: 90 6823 030 1 (vertaling door Bep Fontijn-Donatz van: The God Chasers, Destiny Image Publ., Schippensburg PA, USA, 1998).

A.W. Tozer, Het kennen van de Allerhoogste, Pieters, Groede NL, 1985; ISBN 90.60.85.149.8 (vertaling van: The knowledge of the Holy; Harper SanFrancisco; November 1978; ISBN: 0060684127; re-issued by HarperOne, 1992; ISBN-10: 0060698659; ISBN-13: 978 0060698652.).

voorblad van 
De Verborgen Kracht

A.W. Tozer, Verlangen naar God, CAMA Parousia gemeenten / CAMA Zending / Novapress, 1995; ISBN 90 6318 075 6; (vertaling, door P.J. de Gier, van: The Pursuit of God, Christian Publications, 1982).

Ingrid Trobish, De verborgen kracht - Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde, Kok Voorhoeve, Kampen NL, 1989 (vertaling, door Aafje Beijer, van: The Hidden Strength - Rooted in the Security of God's Love, Here's Life, San Bernardino, 1988).

Philip Troost, Christus ontvangen - Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar, Kok, Kampen, 2006; ISBN 90-435-1213-3.

John White, God's pursuing love - The relentless tenderness of God, IVP, Downers Grove Ill USA, 1998; ISBN 0 8308 1944 4.

2008-02-05

Sandra Wilson, Into Abba's Arms – Finding the acceptance you've always wanted, Tyndale, Wheaton, Ill, 1998; ISBN 0-8423-2473-9.

Hieronder nog een aantal webpagina's over onze verbondenheid met God.

D. A. Carson, 'The Supremacy of Christ and Love in a Postmodern World' (lecture in mp3 format), September 30, 2006; en
John Piper, 'The Supremacy of Christ and Joy in a Postmodern World' (textversion; also available as a lecture in mp3 format), October 1, 2006,
beide lezingen tijdens de Desiring God National Conference on The Supremacy of Christ in a Postmodern World.
Carson en Piper behandelen in hun lezingen o.m. het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17.

Het kwartaalblad Groei heeft veel relevante artikelen ook op het web staan. Ze zijn gerubriceerd naar thema. Per thema kun je een keuze maken tussen artikelen, boeken, activiteiten en gespreksmateriaal. Bijv. over het thema: God leren vertrouwen zijn er een aantal interessante artikelen.
Zomaar een greep uit de beschikbare artikelen - over dit en andere thema's:
 o "Here, ik kan er zelf niet uitkomen - komt U er maar in" - een interview met ds Dick van Keulen;
 o Jezus hanteert Vaders zakdoek - over verdriet en blijdschap, Jezus is Gods Model van de nieuwe mens, Hoe de trouwe God met wantrouwige mensen omgaat, en De Bijbel is geen boek dat je naar de mond praat - alle door ds Dick van Keulen;
 o Leer stil te worden voor God - Belangwekkende citaten van de Zwitserse arts en psycholoog Paul Tournier, verzameld door Marleen Ramaker;
 o De kunst van het loslaten, Door genade word ik wie ik ben, en: Intimiteit met God - door drs Wim Rietkerk;
 o Geloven begint met luisteren - door Piet den Hertog.
 o Bidden is tevoorschijn komen - door Philip Troost.
 o God voelt met ons mee - over communicatie met God over onze én over Zijn gevoelens; door Willem de Vink.

Op de site van Stichting Promise vond ik een in dit verband belangwekkend artikel van Gerard Feller: "De huidige contactarme maatschappij", 1990; (zie ook de referenties daarin).

Wim de Knijff, 'Ego's op zoek naar verbondenheid', Maandblad De Oogst (Tot Heil Des Volks, Amsterdam), Januari 2006, p.6-7.

In Christus... - een korte samenvatting van onze positie in Christus, op de Nederlandse site van Leanne Payne (Stg Toerusting Pastorale Zorg).

Uit het Discipleship Journal (Navigators USA):
Friendship with God (Issue 114)
He Chose to be Vulnerable - by Paula Rinehart (Issue 102, Nov/Dec 1997)
Our Determined & Relentless God - The mighty Ruler of the universe vigorously pursues your affection, by Jan Johnson (Issue 35, Sept./Oct.1986).
Living as God's beloved - an interview with author Brennan Manning, author of (a.o.): Abba's Child, on how to experience God's love
The One Jesus Loves - when we draw near enough to hear Jesus’ heartbeat, we will discover, as John did, that we are His beloved; by Brennan Manning (Issue 82, July/Aug 1994)
Your Prayers Matter -- Things happen -or don't happen- because of prayer; by Alvin J. Vander Griend (Issue 111, May/June 1999)
Grabbin Aholt Of God - whatever else it may be, prayer is first and foremost an act of love; by Brennan Manning (Issue 80, Mar/Apr 1994). From the introduction: "I don’t see why anyone should settle for anything less than Jacob," writes Walker Percy, "who actually grabbed aholt of God and wouldn’t let go until God identified himself and blessed him." Many Christians never have grabbed aholt of God. They do not know, really know, that God dearly and passionately loves them. Many accept it theoretically, others in a shadowy sort of way. While their belief system is invulnerable, their faith in God’s love for them is remote and abstract. They would be hard-pressed to say that the essence of their faith-commitment is a love affair between God and themselves. Not just a simple love affair but a furious love affair. How do we grab aholt of God? How do we overcome our sadness and isolation? How do we develop the courage and generosity to treasure the signature of Jesus on the pages of our lives? How, how, how?
Why should I trust God? (Issue 103, Jan/Feb 1998)
Focus on the Father, by Rusty Rustenbach (Issue 6, Nov/Dec 1981)
Believe it or not? - when it comes to trusting God, your actions speak louder than your words; with a good section on our identity in Christ; by Stacey S. Padrick (Issue 103, Jan/Feb 1998)
Hope: anchoring your heart to a sure and certain future - indeed: very hope-full (Issue 114)
Love: delighting in God's tenderness - we all need to hear and experience that we are loved, but how do we get there? With questions for further reflection and/or discussion with friends
His ways, our ways - trusting God to shape our lives; by David Hazard (Issue 95, Sept/Oct 1996)
The listening side of prayer
(Do-it-yourself) Bible Study on Embracing God’s Purposes - on moving from self-centeredness to God-centeredness; by David Hazard (Issue 95, Sept/Oct 1996)
Embracing God's Purposes In Your Life - editorial introduction to the issue; by David Hazard (Issue 95, Sept/Oct 1996)
The Power To Serve - prayer is not a preparation for work or an indispensable conditions for effective ministry; prayer is life: Prayer and ministry are the same and can never be divorced; by Dudley Delffs (Issue 100, July/Aug 1997)
I Am The Light Of The World - Jesus created us to reflect His glory in a dark world; by Tricia McCary Rhodes (Issue 120, Nov/Dec 2000)
Carried By Grace - Learning to rest in our heavenly Father’s strength; by Tricia McCary Rhodes (Issue 117, May/June 2000)
Where's the joy? - It May Be Closer Than You Think - keys to finding the Source of True Delight; by Paul Thigpen (Issue 93, May/June 1996)
Focus On The Father - Here’s an outlook that can make prayer an adventure rather than a burden; by Rusty Rustenbach (Issue 6, Nov 1981)
God Loves People. Do You? by Mike Kotecki (Issue 9, May 1982)
Keeping Company With God - Can you live minute by minute in communion with God? by Max Lucado (Issue 106, Mar/Apr 1995).

Uit de bibliotheek van de NACR (Christian Recovery):
Seeing God in new ways, recovery from distorted images of God; see also the meditation on this subject.

Zie ook op deze site de artikelen:
- Ware aanbidding - over wat aanbidding inhoudt en wat het belang ervan is,
- 'De bleek' - over een najaarszonnetje en een ervaring van decennia geleden,
- Het wonderlijke verhaal over haar belevenissen met Jezus, zoals Maria (de zus van Martha en Lazarus) dat aan een vriendin verteld zou kunnen hebben (Adobe Acrobat Document een document in PDF-formaat dat met Adobe Acrobat Reader™ gelezen kan worden),
- Gezinsleven en persoonlijkheidsontwikkeling,
- Verandering in ons leven - door ons denken of...?;
- Levenslust en vreugde.


Meer informatie of suggesties

Voor meer informatie, of uw reactie op het bovenstaande, kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl.


home   of  terug naar de artikelen index

Bedankt voor uw belangstelling!

© André H. Roosma , Accede!, Zoetermeer, 2002-10-12 / 2011-11-16; alle rechten voorbehouden.