Accede!
Ideeën en bemoedigingen voor gewonde helpers verbonden met een heelmakende God
(An / English version of this information is also available)
Welkom
Actueel
Mijn aanbod
Over Accede!
Artikelen 
Poëzie
Lezingen
Boeken
Psycho-Pastorale Keuken
Cursus Zegenend Helpen & (On)Ver­bon­den­heid
Links
Copyright
(See also my international / website: www.12accede.org)
updated: 2015-01-24

Achtergrond-informatie over Accede!

Op deze pagina vindt u de volgende onderdelen:

  Christelijke counseling & coaching
  Het zwakke en gebrokene zegenen en bekrachtigen
  De naam Accede!
  Accede! - een ontwikkelingsproject
  Projecten van Accede!
  Taal
  Verantwoordelijkheid en begrenzing daarvan
  Reacties welkom, en contactgegevens
 
"Nu kunnen we zonder angst zomaar in Gods nabijheid komen, verzekerd van Zijn vreugdevol welkom, wanneer we komen met Christus en vertrouwend op Hem."
Parafrase van Efeziërs 3:12  (vertaald in analogie met The Living Bible)

Christelijke Counseling & Coaching

Deze Accede! website is opgezet als een platform voor bemoediging en uitwisseling van gedachten over Christelijke Counseling & Coaching. Uitgangspunt is dat we als hulpverleners en coaches – onze eigen gebrokenheid erkennend – ons kunnen (laten) verenigen met de God Die herstelt en richting geeft. Het is een groot voorrecht om met Hem samen te mogen werken aan heelheid!
Op de woorden Christelijke Counseling & Coaching (soms gebruik ik ook wel de woorden: pastorale hulpverlening) wil ik even iets nader ingaan.
Ten eerste is er het woord "Christelijk". Deze site is ontwikkeld op de grondslag dat de God Die deze wereld schiep, nog steeds geïnteresseerd is in ons, mensen. Zelfs ondanks het feit dat we - de mensheid - Hem onze rug toekeerden, had Hij ons lief - en nog steeds toont Hij Zijn liefde. Daarom zond Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, om ons met Hem te verzoenen. Christus kwam niet alleen om ons te verzoenen en onze relatie met God te herstellen, Hij verlangt er in liefde naar om ons helemaal te herstellen – te maken tot de mensen die we bedoeld waren te zijn. Ook wil Hij graag richting geven aan ons leven. Dit houdt ook verband met het woord ‘pastoraal’ – dat verwijst naar de herderlijke taak die Jezus uitvoert en waarin we met Hem mogen ‘meedoen’.
De volgende woorden zijn "Counseling & Coaching" (of ‘hulpverlening’). Ik zie ‘counseling & Coaching’ als een naast elkaar lopen om elkaar te helpen en te bemoedigen in dat herstelproces en in het vinden van onze levensweg.
Toen de mensheid God de rug toekeerde, verloren we een deel van Zijn bescherming. We ervaren de consequenties daarvan dagelijks: pijn, angst, leugens, manipulatie, misbruik, haat, oorlog, depressie, verwarring, enz. Dat betekent dat we te lijden hebben. Er is bijvoorbeeld emotioneel lijden met het mogelijke gevolg dat we ons niet thuis kunnen voelen en geaccepteerd, zoals we zijn. Ons denken kan ook verward raken door de leugens die we hoorden of zelfs door de leugens die we zonder het ons bewust te zijn zelf gecreëerd hebben. Het is dan belangrijk om iemand te zoeken die ons kan helpen echte vrede te vinden en herstel van elk aspect van ons ‘zijn’: geest, wil, denken, emoties en lichaam.
Dat kan op diverse niveaus van competentie en ervaring: bij eenvoudige vragen kan een willekeurige broeder of zuster binnen de eigen christelijke gemeente worden gevraagd, zonodig een pastorale oudste of voorganger, en bij complexere situaties kan een professionele counselor of coach worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van Accede!.


Het zwakke en gebrokene zegenen en bekrachtigen

"De Geest van God, JHWH (de AANWEZIGE), is op mij, omdat JHWH (de AANWEZIGE) mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;"
Jesaja 61 : 1 (vgl. Lucas 4 : 18 - 19 )

Accede! legt zich erop toe om hulpverleners binnen kerken én vrijgevestigde hulpverleners, te ondersteunen en toe te rusten. Het doel daarvan is dat zij de zwakken en gebrokenen (of hen die als zodanig gezien worden in onze maatschappij of die zich zó voelen) beter kunnen bekrachtigen en helpen herstel te vinden in Jezus Christus. Ik heb het dan vooral over hen die gewond of verward zijn geraakt in hun ziel – emotioneel en mogelijk ook in hun lichaam – ergens in hun jeugd of wellicht ook later. In de Bijbel en in de geschiedenis zien we hoe God Zich verbindt met degenen voor wie niemand spreekt en die soms nauwelijks meer voor zichzelf kunnen spreken: de gebrokenen en de verworpenen. Hij brengt licht in het duister, leven en genade waar er veroordeling was. Waardigheid waar schaamte heerste. Liefde waar er haat en wantrouwen was.
Dus kunnen we in Zijn Naam mensen zegenen met Zijn vrede, Zijn genade, Zijn licht op hun leven, Zijn waardigheid en Zijn liefde. Het maakt zo’n groot verschil als Jezus een overigens troosteloze situatie binnenstapt! Hij kan zaken veranderen, Hij kan ons hart veranderen, Hij kan onze houding veranderen, Hij kan ons schoonwassen van onze zonden én de wonden uitwassen die het gevolg waren van de zonden van anderen. Zó kunnen deze wonden de gelegenheid krijgen te helen. Waar verwondheid, ontmoediging of verwarring was, kunnen we nieuwe richtingen vinden, nieuwe perspectieven, en ook nieuwe vaardigheden aanleren waardoor ons leven een andere wending kan krijgen.
In deze betrokkenheid in het pastoraal zegenen van mensen, werkt Accede! onder andere samen met de stichting Zegenend Helpen (voorheen: "De Kracht van Vrede"); ook wordt in de pastorale hulpverlening concreet gewerkt met de principes vanuit de Immanuel levensstijl. Net als Zegenend Helpen stelt deze de aanwezigheid van God Zelf centraal (Immanuel = ‘God met ons’, een tweede Naam voor Jezus).
Immanuel pastoraat is een hiervan afgeleide benadering. Het is God, Die bij ons is, Die herstel, leven en hoop op een positieve verandering biedt. Betreffende deze Immanuel benadering wordt sinds voorjaar 2009 samengewerkt met mensen en instituten elders in de wereld.

Jezus deed wat Hij de hemelse Vader zag doen. Bij Accede!, wil ik vanuit ditzelfde principe leven: mezelf richten op datgene wat ik - subjectief - God de Vader zie doen. Daarvanuit ben ik me gaan richten op een aantal gebieden die zich deels weerspiegelen in de artikelen die hier gepresenteerd worden. Door sommige van deze artikelen hoop ik ook bepaalde wetenschappelijke en Bijbelse bevindingen meer toegankelijk te maken voor pastoraal werk(st)ers, geestelijke coaches en andere geïnteresseerden.

In het motto bovenaan deze pagina’s komen de woorden gewonde helpers voor. Dit is een hint naar het feit dat we allemaal wel een groter of kleiner stuk gebrokenheid en verwondheid kennen, maar dat we door onze verbondenheid met Jezus toch ook allemaal iets voor een ander kunnen betekenen. Meer hierover in het artikel Gewonde genezers.


De naam Accede!

De naam Accede!, is een acroniem dat staat voor Advisering, Christelijke Coaching, Empower­ment (bekrachtiging), Development (ontwikkeling) en Educatie (opleiding).

Daarnaast verwijst het ook naar het Engelse werkwoord (afkomstig uit het Latijn) to accede = naar voren komen, toetreden (als naar een troon, of tot een gemeenschap), of: het eens worden, instemmen met.
Vanwege het volbrachte werk van Christus, hoeven we niet bang te zijn. We mogen tot God komen en ons bij Zijn gezin voegen, zonder aarzeling. Hij staat klaar om elk van ons te ontvangen als Zijn eigen kind. Hij heeft volledig ingestemd met ons bestaan. En we mogen het met Hem eens worden wat betreft Zijn heerlijke visie voor ons leven.
(Het Latijnse werkwoord accedere staat ook aan de basis van access - toegang. Het staat tegenóver het werkwoord excedere - overschrijden, weggaan (i.h.b. omdat je het oneens bent), afstand nemen; daarvan komt het woord excess - buitensporigheid.)

Ten derde is Accede! een uitnodiging aan u, om naar voren te komen met úw ervaringen, uw ideeën, uw vragen – om elkaar te helpen betere assistenten van God te worden in christelijke counseling, bekrachtiging, ontwikkeling en opleiding.

Dan is er het voorvoegsel "12" in de domeinnaam www.12accede.nl. Dit kan op drie manieren worden gelezen: (1) gewoon als 1, 2, [hup]..., (2) als "One to" - er is Eén naar wie we altijd kunnen gaan [in het Engels: there is One to Whom we can accede], en (3) als "Want to [accede]", Engels voor: "ik wil [toegaan]". Die laatste met dank aan Shell’s Internet provider 12Move ;-).


Accede! - een ontwikkelingsproject

Accede! – en in het bijzonder deze website
De Ark werd gebouwd en gevaren door ‘amateurs’ onder leiding van God, de Titanic door ‘erkende professionals’...
– is voor een deel ook mijn eigen kennis- en inzicht-ontwikkelingsproject. Ik ben een onderzoeker en innovator; heb 15 jaar internationaal weten­schappelijk onderzoek gedaan en 12 jaar gewerkt als innovator en management adviseur.
Mijn actuele kennis op theologisch en psychologisch gebied heb ik ook grotendeels verkregen via eigen praktijk- en literatuur­onderzoek en door veel met allerlei mensen te praten en veel in de wereld om me heen te observeren. Ik ben dus voor een deel een autodidact. Vaak doe ik onderzoek naar aanleiding van zaken uit de praktijk waar ik in mijn eigen leven of in dat van confidenten of anderen mee te maken
Ik ben sceptisch over de aanma­tiging van objectivi­teit en onbetwist­baarheid van de weten­schap. Ik vind het moei­lijk om weten­schappe­lijke resultaten, vooral in de neuro­biologie, als ook maar iets meer te zien dan voor­lopige benade­ringen, waar we eventjes blij mee mogen zijn en die we weer verwerpen zodra betere be­schouwin­gen beschik­baar komen.
Neuroloog Antonio Damasio
in Descartes’ Error, 1994, p.xviii (mijn vertaling)
heb.
De artikelen die ik hier publiceer zijn daarvan een weerslag. Dat betekent dat ik, bij nieuwe inzichten, een artikel nog wel eens op bepaalde punten aanvul of deels herzie (dat laatste blijkt zelden nodig).
Inherent aan de manier waarop ik kennis verwerf (en in het verleden verworven heb) en zaken publiceer is dat het - zoals alle wetenschap - fragmentarisch is; er zijn zaken die ik (nog) niet zie of waarover ik nog niet de gelegenheid heb gehad, te schrijven. Ik zal hier en daar best ‘witte vlekken’ hebben betreffende terreinen of fenomenen of inzichten waar ik nog niet op enigerlei wijze mee geconfronteerd ben (vgl. 1 Corinthiërs 13: 9,12). Mocht u zo’n witte vlek opvallen, dan hoor ik dat graag van u! Ik leer graag!

Ik nodig u sowieso hartelijk uit me uw ideeën, suggesties, ervaringen of vragen te mailen. Als die ook leerzaam zouden kunnen zijn voor andere christelijke hulpverleners, kan ik, met uw toestemming, eventueel besluiten om deze ideeën hier te publiceren, of het materiaal dat hier staat aan te passen overeenkomstig uw suggestie of aanbeveling.


Projecten van Accede!

Bovengenoemd ontwikkelingstraject heeft inmiddels – ik werk dit bij in augustus 2013 – geleid tot een paar projecten of dochters van Accede!.
 
In elk ervan staat de God van de Bijbel centraal:

  • Immanuel pastoraat is voortgekomen uit een combinatie van Bijbelstudie, eigen ervaringen in het pastoraat en internationale ontwikkelingen. Op de website van Immanuel pastoraat vindt u meer over een training die ik aanbied in deze bijzondere pastorale benadering.
  •  Immanuel levensstijl - leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid
    Immanuel levensstijl biedt onderwijs en toerusting voor alle gemeenteleden in het leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid. Als we God meer ervaren als nabij ons, zal dat heel ons leven ten goede beïnvloeden. Op de website van Immanuel levensstijl vindt u hier meer over.
  •  
    Hallelu-JaH is vooral voortgekomen uit een combinatie van Bijbelstudie, aanbidding jegens de Schepper van hemel en aarde, en studie van het oudste Hebreeuws. Op de website van Hallelu-JaH (Engelstalig: Hallelu-YaH) vindt u onder meer Bijbelstudies en Bijbelstudie-materialen.

Los van wat hiernaast staat is er nog een taal­aspect dat ik wil belichten. Ik gebruik wel eens de metafoor van de giraffe als het gaat over mijn lengte (ik ben 2.01 m lang). Maar ik wil ook de taal van de giraffe spreken - een taal die spreekt vanuit een ruim en gevoelig hart (zie Compassionate communication: the language of the Jackal vs that of the Giraffe [Empatische communicatie: de taal van de jakhals versus die van de giraffe; in het Engels] door Marshall B. Rosenberg, op de site van The Natural Child [Het Natuur­lijke Kind - een organisatie die zich inzet voor een ‘natuur­lijke’ manier van omgang met baby’s en kleine kinderen])   :-).

Taal

Naast deze Nederlandse site heb ik ook een inter­natio­nale site: www.12accede.org. Daarop zijn een aantal artikelen te vinden die ik in eerste instantie (alleen) in het Engels heb geschreven. Veel van mijn bron­materiaal en het materiaal waar ik naar verwijs is in het Engels gesteld – zodoende. Op den duur hoop ik een groeiend deel van die Engels­talige artikelen ook in het Nederlands te vertalen en hier beschikbaar te maken. (Mocht u mij daarin willen helpen, dan is dat zeer welkom.)
Intussen zijn er echter ook veel artikelen die wel hier (in het Nederlands) maar niet (in het Engels) op die andere site te vinden zijn. Als u dus zowel Nederlands als Engels leest, raad ik u aan op beide sites een kijkje te nemen.


Verantwoordelijkheid en begrenzing daarvan

Deze pagina’s zijn opgezet om u te informeren en te bemoedigen, om ons perspectief te verbreden en om het gesprek op gang te brengen. Als u me vragen mailt over uw persoonlijke situatie, zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om ze vertrouwelijk te behandelen (tenzij ik daarmee iemand in gevaar zou brengen, een organisatie in gevaar zou brengen of God zou beledigen).
Op geen enkele manier kan ik, of mijn Internet Service Provider, verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal elders op het web, zelfs als dat bereikbaar is via een link op één van deze pagina’s.
Ook kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enig gebruik van het materiaal zoals hier gepresenteerd, anders dan gebruik door mijzelf.


Het centrum voor pastorale ontwikkeling Accede! is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 27332681.


Deze website is voortdurend in opbouw.
Ik verontschuldig mij voor links die nog niet (of niet meer) werken of andere tekortkomingen - ik waardeer een e-mail van u als u dergelijke tekortkomingen tegenkomt.
In de tussentijd wilde ik u al het materiaal dat hier al is niet onthouden.

Reacties welkom!

Ik wil u van harte aanmoedigen om me uw commentaar, ervaringen of andere ideeën te sturen die interessant kunnen zijn voor mij en/of andere christen-hulpverleners. In overleg met u kan ik dan mogelijk ook besluiten deze ideeën hier te publiceren, of het materiaal dat hier al staat aan te passen overeenkomstig uw suggesties.

Collegiaal verbinden

Als je je collegiaal wilt verbinden met André H. Roosma, de hoofd-auteur van deze site, is dat mogelijk via Linked In.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

Bedankt voor uw belangstelling!

©  André H. Roosma , Accede!, Zoetermeer/Soest, 2002-02-24 / 2016-12-29; alle rechten voorbehouden.